üRüNLER


Geni? ürün yelpazemizde vanalar, aktüat?rler ve otomasyon teknolojileri bulunmaktad?r.

Tüm endüstriyel uygulamalar i?in ?zelle?tirilmi? ??zümler sunabiliyoruz. Kendi üretimimiz olan aktüat?rlerimiz ve otomasyon teknolojimiz sayesinde, vanalar her zaman en uygun montaj ekipmanlar? ile aktüat?rlere monte edilir. Enerji ihtiyac?n? azaltan her iki bile?enin de mükemmel ?ekilde e?le?mesi bu ?ekilde sa?lan?r.

Seri üretim bizim i?imizdir, ?zel uygulamalar i?in ?zelle?tirilmi? ??zümler geli?tirmeyi tutkumuz haline getirdik. Standart bir vana istenen gereklilikleri kar??layamad???nda, mü?terilerimizle yak?n i?birli?i ile en uygun bir ??zümü geli?tiriyoruz.

Z 011-A

Kau?uk Contal? Vanalar

EN593'e g?re üretilmi?, en geni? uygulama alan?na sahip vanam?z. Standart olarak sunulan ?zelle?tirme se?enekleri ile ?ok say?da uygulamada kullan?labilir.

Z 011-A therm

Termometreli vana

??inden ge?en ak??kan?n s?cakl???n? g?steren termometre entegreli kelebek vana

Z 011-A Gas

Gaz uygulamalar? i?in

DVGW sertifikas?na sahip gaz uygulamalar? i?in kau?uk contal? kelebek vana.

Z 011-A Water

Su uygulamalar? i?in.

Su uygulamalar? i?in kau?uk contal? wafer tip kelebek vana.

Z 011-B

Vulkanize Conta

EN593'e g?re üretilmi? en geni? uygulama alan?na sahip vulkanize contal? vanam?z. Wafer ve lug versiyonlar? bulunmaktad?r.

Z 011-AS

Hafif Alüminyum versiyon

Alüminyum g?vdesi ile en hafif kelebek vana

Z 014-A

Kau?uk Contal? Vanalar

Hat sonu uygulamalar? i?in lug tipi kelebek vana.

Z 014-A therm

Lug tip termometreli vana

??inden ge?en ak??kan?n s?cakl???n? g?steren termometre entegreli lug tipi kelebek vana

Z 014-A Gas

Gaz uygulamalar? i?in

DVGW sertifikas?na sahip gaz uygulamalar? i?in kau?uk contal? kelebek vana.

Z 014-A Water

Kau?uk Contal? Vanalar

Lug tipi, hat sonu, su uygulamalar? i?in kelebek vana.

Z 014-B

Vulkanize Conta

EN593'e g?re üretilmi? en geni? uygulama alan?na sahip vulkanize contal? vana. Wafer ve lug versiyonlar? bulunmaktad?r.

Z 011-GMX

Abrasif ak??kanlar i?in ?zel conta

Abrasif ak??kanlar i?in ?zel tasarlanm?? contaya sahip wafer tip kelebek vana

F 012-A

Kau?uk Contal? Vanalar

Zorlu ?artlar i?in tasarlanm?? ?ift flan?l? ve vulkanize contal? a??r hizmet kelebek vana.

F 012-A GAS

Kau?uk Contal? Vanalar

Zorlu ?artlar i?in tasarlanm?? ?ift flan?l? ve vulkanize contal?, a??r hizmet kelebek vana.

F 012-K1

Kau?uk Contal? Vanalar

Zorlu ?artlar i?in tasarlanm?? ?ift flan?l? ve k?sa tip kelebek vana.

F 012-K1 Gas

Kau?uk Contal? Vanalar

Zorlu ?artlar i?in tasarlanm?? ?ift flan?l? ve k?sa tip kelebek vana.

Z 411-A

Kau?uk Contal? Vanalar

PE/PP hatlar i?in ?zel tasarlanm?? disk ?ap? kü?ük wafer tip kelebek vana.

Z 414-A

Kau?uk Contal? Vanalar

PE/PP hatlar i?in ?zel tasarlanm?? disk ?ap? kü?ük lug tip kelebek vana.

Z 611-A

?ki par?al? g?vde dizayn?

2 par?al? g?vdeli, tek par?a ?aftl?, wafer tip kelebek vana.

Z 614-A

Iki par?al? g?vde dizayn?

2 par?al? g?vdeli, tek par?a ?aftl?, lug tip kelebek vana.

Z 611-C

Kimya endüstrisi i?in tasarland?

Kimya endüstrisi i?in, wafer tip kelebek, ani kapama ve kontrol vanas?.

Z 614-C

Kimya endüstrisi i?in tasarland?

Kimya endüstrisi i?in, lug tip kelebek, ani kapama ve kontrol vanas?.

Z 611-K

Kau?uk Contal? Vanalar

G?da ve i?ecek endüstrisi i?in, komple paslanmaz, wafer tip, iki par?al? g?vdeli kelebek vana.

Z 614-K

?ki par?al? g?vde dizayn?

G?da ve i?ecek endüstrisi i?in, komple paslanmaz, lug tip, iki par?al? g?vdeli kelebek vana.

Z 011-S

Ebro Standartlar?na g?re üretilmi? aluminyum versiyon

Wafer tipi hafif yap?l? ?zellikle su ar?tma sistemleri ve yüzme havuzlar? i?in tasarlanm?? wafer tip kelebek vana.

Z 612-A

?ift flan?l? kelebek vana

?ki par?al? g?vdeli, yumu?ak contal?, dü?ük kimyasal konsantrasyonlu ak??kanlar i?in ?ift flan?l? kelebek vana

T 211-A

PTFE Contal? Vana

Kimyasal a??nd?r?c?l??? en yüksek ak??kanlar i?in PTFE contal?, wafer tip kelebek vana.

T 212-A

PTFE Contal? Vana

Kimyasal a??nd?r?c?l??? en yüksek ak??kanlar i?in ?ift flan?l?, ani kapama ve kontrol vanas?.

T 214-A

PTFE Contal? Vana

Kimyasal a??nd?r?c?l??? en yüksek ak??kanlar i?in, PTFE contal? lug tip kelebek vana.

T 211-C

PTFE Contal? Vana

Kimyasal a??nd?r?c?l??? en yüksek ve zehirli ak??kanlar i?in uygun sertifikal?, PTFE contal? wafer tip kelebek vana.

T 214-C

PTFE Contal? Vana

Kimyasal a??nd?r?c?l??? en yüksek ve zehirli ak??kanlar i?in uygun sertifikal?, PTFE contal? lug tip kelebek vana.

HP 111

Yüksek Performans Vanas?

Yüksek bas?n? ve yüksek s?cakl?k uygulamalar? i?in uygun yüksek performans wafer tip kelebek vana

HP 114

Yüksek Performans Vanas?

Yüksek bas?n? ve yüksek s?cakl?k uygulamalar? i?in LUG tip yüksek performans kelebek vana.

HP 111-E

Yüksek Performans Vanas?

?ki par?al? ?aft dizayn?na sahip yüksek performans wafer tip kelebek vana

HP 114-E

Yüksek Performans Vanas?

?ki par?al? ?aft dizayn?na sahip yüksek performans lug tip kelebek vana

HP 114-C

Yüksek Performans Vanas?

Kimya Endüstrisi i?in ?zel üretilmi? yüksek performans kelebek vana.

HP 112

Yüksek Performans Vanas?

Yüksek bas?n? ve yüksek s?cakl?k uygulamalar? i?in uygun yüksek performans ?ift flan?l? tip kelebek vana

HP 114-K3

Yüksek Performans Vanas?

?ift eksantrik dizayna sahip ?ok yüksek bas?n? ve ?ok yüksek s?cakl?k i?in lug tipi yüksek performans kelebek vana

EB-SYD

?ift etkili aktüat?r

Daha kü?ük ebatta ve daha az hava tüketimi ile ihtiya? duyulan torku eksiksiz sa?layan, isko? boyunduru?u prensibi ile ?al??an EB SYD ?ift etkili aktüat?rlerimiz;?ift etkili.

EB-SYS

Tek etkili aktüat?r

Daha kü?ük ebatta ve daha az hava tüketimi ile ihtiya? duyulan torku eksiksiz sa?layan, isko? boyunduru?u prensibi ile ?al??an yay tahrikli EB SYS tek etkili aktüat?rlerimiz;tek etkili

SC

Pn?matik silindir

Pn?matik silindirler b??akl? vanalar?n otomasyonu i?in dizayn edildi. 6 farkl? ?apta ve bir?ok farkl? mil uzunlu?una sahip modeli mevcuttur.

E50-E210

Elektrik aktüat?r

On-Off kullan?m i?in Elektrik atüat?r serimiz.

Modül Sistem E65-E210

Elektrik aktüat?r pozisyonerli

Elektrik oransal aktüat?rlerimiz E65-E210 serisi vanalar? hassas kontrol etmenizi sa?lar.

Paslanmaz ?elik kol kumandas?

Manuel kullan?m

Paslanmaz ?elik kol kumandas?n?n farkl? boyutlar? bulunur. Teknik f?yden detayl? bilgi alabilirsiniz.

Aluminyum kol kumandas?

Manuel kullan?m

Ayarlanabilir 15 derece a??l? aluminyum kol kumandas?. Teknik f?yden detayl? bilgi alabilirsiniz.

Hassas ayar i?in kol kumandas?

Manuel kullan?m

Hassas ayar i?in kol kumandas?. Teknik f?yden detayl? bilgi alabilirsiniz.

BE 50/BE 80

Konteyner vanas?

?zellikle silo ve konteynerler i?in geli?tirilmi? vana serisi

BE 250/BE 300

Konteyner vanas?

?zellikle silo ve konteynerler i?in geli?tirilmi? vana serisi

TW 80/TW 100

Wafer tip tanker vanas?

?zellikle tankerler ve silobaslar i?in geli?tirilmi? ADR sertifikal? vana serisi.

TW 150/TW 200

Wafer tip tanker vanas?

?zellikle tankerler ve silobaslar i?in geli?tirilmi? ADR sertifikal? vana serisi.

CK

Kelep?e ba?lant?l? Kelebek vana

?ki taraf? da Kelep?e ba?lant?s? i?in geli?tirilmi? kelebek vana.

Q 011

Güvenlik Vanas?

?ift contal? yap?s? ile hava hatlar?n?n izolasyon ve kontrolü i?in dizayn edilmi?tir.

QV

Pin? vana

Tanecikli a??nd?r?c? ortamlar i?in pin? vana.

K016

Plastik Kelebek vana

Plastik borularda dü?ük bas?n?l? hatlarda kullan?lan yap??t?rma tip kelebek vana.

FS-M

?mpeller Vana (Rotary Vana)

Toz tanecikli ak??kanlar?n iletiminde düzgün bir ak?? sa?lanmas? i?in en uygun ve güvenli Vana FS serisi hücre tekeri vana.

TW-M

Kelebek vana

TW-M model vanada hafif g?vdesi ile elastomer yerine paslanmaz ?elik s?zd?rmazl?k halkas? kullan?lm??t?r. Tanecikli ak??kanlar?n s?k??mas? ve ezilmesi ?nlenmi? olur. Vana düzgün bir ?ekilde kapan?r.

CK-M

Kelep?e ba?lant?l? vana

Metal sit ile g?vdenin disk ile aras?nda bo?luk olmas? sa?lanm??t?r. Havaland?rma sisteminde hava ak???n?n kontrolü i?in ?ok uygundur.

CYCLE LOCK (Dozlama sistemi)

Ebro Cycle Lock toz ürünleri silolardan bo?altma, al?c? tanklar ve bigbaglerden dozlama senaryolar?nda kullan?l?r. Ayr?ca pn?matik nakil hatlar?n? veya vakumla ta??ma hatlar?n? beslemek i?in de kullan?l?r.

Inflas

?i?irilebilir contal? Kelebek Vana

Conta yap?s?, a??r? a??nd?r?c? veya ?ok hassas ak??kanlar i?in tasarland?. Tüm de?i?tirilebilir kau?uk contal? vanalar i?in uygundur.

ViDos

Titre?imli disk ak??kan? hareketli tutar

Wafer tip, alt ?aft?na bir haval? bir titre?im motoru tak?l? proses vanas?.disk dikeyde sürekli titre?erek ak??kan ürünü hareketli tutar ve yap??malar?n ?nüne ge?ilir. Hava bas?nc? ile titre?im frekans? ayarlanabilir.

WB / WB 11

Su ve at?k su uygulamalar? i?in B??akl? Vana

Ak?? y?nüne ba?l? kalmaks?z?n ?ift tarafl? s?zd?rmaz olarak tüm boru sistemlerine uygulanabilir. Tam ge?i?li mükemmel ak?? ?zellikleri ile su, at?k su, ?amur, emülsiyon ak??kanlarda ve biyolojik ?amurda en uygun vanad?r.

WB 12

B??akl? Vana

Ak?? y?nüne ba?l? kalmaks?z?n ?ift tarafl? s?zd?rmaz olarak tüm boru sistemlerine uygulanabilir.Tam ge?i?li mükemmel ak?? ?zellikleri ile su, at?ksu, ?amur, emülsiyon ak??kanlarda ve biyolojik ?amurda en uygun vanad?r.

WB 14

Su ve at?k su uygulamalar? i?in lug tipi B??akl? vana

Ak?? y?nüne ba?l? kalmaks?z?n ?ift tarafl? s?zd?rmaz olarak tüm boru sistemlerine uygulanabilir. Tam ge?i?li mükemmel ak?? ?zellikleri ile su, at?k ?u, ?amur, emülsiyon ak??kanlarda ve biyolojik ?amurda en uygun vanad?r.

WB 14E

Paslanmaz ?elik lug tipi B??akl? Vana

150 psi / 10 bar'a kadar iki y?nlü tam s?zd?rmazl?k sunan, üstün ak?? karakteristi?ine sahip yüksek performansl? b??akl? vanad?r. Ka??t hamuru, kimyasallar, ?amur, biyo kütle, bulama? ve su gibi ak??kanlar i?in en uygun vanad?r.

MV

Her prosese uygun B??akl? Vana

MV model B??akl? vanam?z ?ok geni? uygulama alan?na sahiptir. ?zel tasar?m b??ak a?z? sayesinde farkl? ürünleri keserek kapan?r. Kapal? pozisyonda b??ak conta yüzeyine itilerek etkin bir s?zd?rmazl?k sa?lan?r.

XV

B??akl? Vana

STAFSJ?'nün XV model B??akl? vanas? ?ift tarafl? tam s?zd?rmaz güvenli kapatma sa?lar. Ka??t hamuru ve biyolojik at?k ?amuru i?in ideal olup, poliüretan s?zd?rmazl?k eleman? ile agresif ak??kanlarda bile güvenle kullan?labilir.

HG

?ki y?nlü s?zd?rmaz delikli b??akl? vana

STAFSJ?'nün HG model B??akl? vanas? delikli b??ak yap?s? ile mükemmel ak?? karakteristi?i ve s?zd?rmazl?k sa?lar. Ka??t endüstrisi i?in vazge?ilmez bir üründür.

HP

Yüksek bas?n? i?in B??akl? Vana

HP, HPT, HX model B??akl? vanalar?m?z ?ift tarafl? yüksek bas?n? uygulamalar?nda, kesafeti yüksek ak??kanlarda, delikli b??ak yap?s? ile, güvenilir ve emniyetli kapatma sa?lar. Ka??t endüstrisi i?in vazge?ilmez bir üründür.

HPT

Yüksek bas?n? i?in B??akl? Vana

HP, HPT, HX model B??akl? vanalar?m?z ?ift tarafl? yüksek bas?n? uygulamalar?nda, kesafeti yüksek ak??kanlarda, delikli b??ak yap?s? ile, güvenilir ve emniyetli kapatma sa?lar. Ka??t endüstrisi i?in vazge?ilmez bir üründür.

HX

Yüksek bas?n? i?in B??akl? Vana

HP, HPT, HX model B??akl? vanalar?m?z ?ift tarafl? yüksek bas?n? uygulamalar?nda, kesafeti yüksek ak??kanlarda, delikli b??ak yap?s? ile, güvenilir ve emniyetli kapatma sa?lar. Ka??t endüstrisi i?in vazge?ilmez bir üründür.

RKO

Abrasif ak??kanlar i?in B??akl? Vana

STAFSJ?'nün RKO model B??akl? vanas? reject hatlar?nda ve abrasif ak?? bulunan hatlar i?in ?ok güvenilirdir. Vanan?n dairesel giri? ve kare ?eklindeki ??k?? yap?s?, t?kanmaz ve ?zellikle keskin b??a?? ile kaba reject ve junk trap hatlar? i?in uygundur.

JT

Junk Trap (pislik tutucu) Sistemi

Bu set junk trap, zor ve a??nd?r?c? ortamlar i?in ger?ekten zorlu i?lem ko?ullar?nda ?al??mak üzere tasarlanm??t?r. JT, türbülans?, a??nmay?, kat?lar?n birikmesini ve reject malzemeyi en aza indirmek i?in ?zel olarak tasarlanm??t?r.

D2G

?ift B??akl? Vana

STAFSJ?'nün D2G model B??akl? vanas?, tam ge?i?li ?ift y?nlü s?zd?rmaz bir vanad?r. Vana, delik i?inde birbirlerine do?ru hareket eden ve olduk?a h?zl? bir ?al??ma sa?layan iki ayr? sert krom kapl? b??a?a sahiptir.

SLV

Abrasif ?amur vanas?

STAFSJ?'nün SLV ve SLF model B??akl? vanalar?, s?zd?rmazl?k güvenilirli?i ve dü?ük maliyetin ?nemli oldu?u a??nd?r?c? ve zorlu ?amurlar i?in ?zellikle uygundur. Dü?ük bas?n?l? ve geli?igüzel hatlara uyum sa?lamak i?in SLF komple flan?l? iken SLV lug tipi dizayna sahiptir.

SLX

Yüksek bas?n? i?in B??akl? Vana

STAFSJ?'nün SLH ve SLX model B??akl? vanalar?, s?zd?rmazl?k güvenilirli?i ve dü?ük maliyetin ?nemli oldu?u a??nd?r?c? ve zorlu ?amurlar i?in ?zellikle uygundur. En zorlu yüksek bas?n? uygulamalar? i?in tasarlanm??t?r. SLH, 20 bar / 290 psi'ye kadar bas?n? i?in, SLX ise 50 bar / 720 psi'ye kadar tasarlanm??t?r.

TV

B??akl? Vana

STAFSJ?'nün TV model B??akl? vanas?, dü?ük L boyu sayesinde tank üzerindeki bir enstruman? veya sens?rü izole etmek i?in kullan?l?r.

RSK

?ekvalf

Her hatta uygulanabilir dikey ve yatay ?ekvalf.

DC

?ekvalf

Endüstriyel prosesler ve bina uygulamalar? i?in ?ift klapeli ?ekvalf.

SBU Advanced

Ak?ll? Svi? Kutusu

Bluetooth arayüzü ile ak?ll? svi? kutusu Vana ve aktüat?rün ana fonksiyonlar?n? kesintisiz izleyebilir, y?netebilirsiniz.

SBU-Basic

SBU Svi? Kutusu

Yeni nesil svi? kutusu SBU (Switch Box Unit), pn?matik aktüat?rlerimizin üzerine direk montaja uygundur.(VDI/VDE 3845. EB4.1 - EB12.1) Daha kü?ük yer kaplar ve ara ?aft bulunmad??? i?in mekanik hata vermez.

EP 100

Analog Pozisyoner

Analog Pozisyoner EP100, 4-20mA sinyal ile tek etkili ve ?ift etkili ?eyrek turlu aktüat?rleri mükemmel kontrol eder. Ayarlama ve kalibrasyonu i?indeki svi? ve potansiyometre ile ?ok kolay yap?labilir. Bu pozisyonerin EP100-R modelinde feedback bulunmakta olup pozisyon bilgisi analog 4-20mA sinyalle otomasyon sistemine g?nderilir.

EP 200

Dijital Pozisyoner

Ep200 pozisyonere can veren mikroi?lemci sayesinde ?eyrek turlu tek ve ?ift etkili aktüat?rler 4-20 mA sinyal ile dijital olarak kontrol edilebilir. Kolay tek tu?la oto kalibrasyon imkan? veren tam profesyonel bir pozisyoner.

EP 501

Dijital Smart Pozisyoner

?eyrek turlu tek ve ?ift etkili aktüat?rler i?in en basit, en uygun dijital ekranl?, tek tu?la otomatik kalibre edilebilen pozisyoner.