Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

WB 14E
zasuwa no?owa typu LUG, korpus ze stali nierdzewnej

Zasuwa no?owa Stafsjo typ WB14E jest zasuw? odcinaj?c? typu high performance z rewelacyjnymi charakterystykami przep?ywu, oferuj?c? dwustronn? szczelno?? i odci?cie do 150 psi/10 bar. Jest odpowiednia do mediów takich jak pulpa, chemikalia, szlamy, biomasa i woda. Konstrukcja korpusu LUG umo?liwia monta? na końcu ruroci?gu.

 

Dane techniczne

?rednica nominalna:

DN 80 - DN 600

D?ugo?? zabudowy:

MSS-SP81

przy??cze ko?nierzowe:

ASME/ANSI B 16.5
Klasse 150
AS 2129 Tabela D oraz E

próby szczelno?ci:

EN 12266-1:2009 klasa A

zakres temperatur:

max. 120 °C

nap?d:

Kó?ko r?czne, kó?ko ?ańcuchowe, nap?d pneumatyczny, elektroniczny, hydrauliczny

maksymalne ci?nienie robocze:

DN 80 - DN 300, 10 bar
DN 350 - DN 450, 6 bar lub 10 bar
DN 500 - DN 600, 4 bar lub 10 bar