Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Z 011-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Uniwersalny zawór motylkowy produkowany zgodnie z EN 593. Szeroka gama standardowych materia?ów oferuje zastosowanie w ró?nych aplikacjach.

Z 011-A therm

przepustnice mi?kkouszczelnione

Unikalna seria przepustnic ze zintegrowanym termometrem do kontroli temperatury medium.

Z 011-A Gaz

aplikacje gazowe

Przepustnica mi?kkouszczelniona przeznaczona do gazu. Certyfikowana przez DVGW .

Z 011-A Woda

zastosowanie dla wody pitnej

Przepustnica motylkowa mi?kkouszczelniona przeznaczona do wody. Certifikowana przez DVGW.

Z 011-B

uszczelnienie wulkanizowane

Uniwersalna przepustnica motylkowa z uszczelnieniem wulkanizowanym zgodnie z EN 593. Dost?pne wykonanie "wafer" oraz LUG.

Z 011-AS

lekka wersja aluminiowa

lekki zawór motylkowy u?ywany na basenach publicznych.

Z 014-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zawór motylkowy typu ?lug” do zastosowania na końcu ruroci?gu.

Z 014-A therm

przepustnica typu LUG ze zintegrowanym termometrem

Unikalna seria przepustnic ze zintegrowanym termometrem do kontroli temperatury medium.

Z 014-A Gaz

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica typu LUG przeznaczona do monta?u na końcu ruroci?gu.

Z 014-A Woda

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica typu LUG przeznaczona do monta?u na końcu ruroci?gu.

Z 014-B

uszczelnienie wulkanizowane

Uniwersalna przepustnica motylkowa z uszczelnieniem wulkanizowanym wg EN 593. Wykonanie typu wafer oraz LUG.

Z 011-GMX

specjalne uszczelnienie dla mediów abrazyjnych

Specjalne uszczelnienie tego typu przepustnic odpowiednie jest do aplikacji z mediami abrazyjnymi.

F 012-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa z manszet? wulkanizowan? przeznaczona do zastosowań haevy duty np. w stoczniach czy oczyszczalniach ?cieków.

F 012-A Gas

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa do zastosowań heavy duty takich jak stocznie czy oczyszczalnie ?cieków.

F 012-K1

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa o krótkiej d?ugo?ci zabudowy do zastosowań heavy duty.

F 012-K1 Gas

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa o krótkiej d?ugo?ci zabudowy do zastosowań heavy duty.

Z 411-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zredukowana ?rednica wewn?trzna tego typu przepustnic dostosowana jest do wymiarów ruroci?gów z PE/PP.

Z 414-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zredukowana ?rednica wewn?trzna tego typu przepustnic LUG dostosowana jest do wymiarów ruroci?gów z PE/PP.

Z 611-A

korpus dzielony

Przepustnica motylkowa z korpusem 2-cz??ciowym oraz jednocz??ciowym wa?em/dyskiem.

Z 614-A

korpus dzielony typ LUG

Przepustnica typu LUG z korpusem 2-cz??ciowym oraz jednocz??ciowym wa?em/dyskiem.

Z 611-C

przeznaczone dla przemys?u chemicznego

Przepustnica mi?dzyko?nierzowa do odcinania i regulacji przep?ywu w przemy?le chemicznym.

Z 614-C

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica motylkowa typu LUG do odcinania i regulacji przep?ywu w przemy?le chemicznym.

Z 611-K

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica z dzielonym korpusem ze stali nierdzewnej do u?ytku w przemy?le spo?ywczym i produkcji napojów.

Z 614-K

przepustnica z korpusem dzielonym

Przepustnica z korpusem dzielonym ze stali nierdzewnej do u?ytku w przemy?le spo?ywczym i produkcji napojów.

M015-A

przepustnica z ko?nierzem po?rednim

Przepustnica motylkowa z ko?nierzem po?rednim umo?liwia jednostronny monta? do ruroci?gu. Dzi?ki mnogo?ci materia?ów z których mo?e by? wykonana, przepustnice te mo?na u?ywa? w wielu aplikacjach.

Z 014-WN

przepustnica LUG

Wykonanie LUG tej serii przepustnic zapewnia monta? do przeciwko?nierzy bez konieczno?ci stosowania dodatkowych uszczelnień.

Z 011-S

przepustnica typu wafer

Przepustnica typu wafer o lekkiej konstrukcji specjalnie skonstruowana do u?ytku na stacjach uzdatniania wody i basenach.

Z 612-A

przepustnica motylkowa dwuko?nierzowa

Przepustnica dwuko?nierzowa mi?dzyko?nierzowa z korpusem dzielonym do cz??ciowo korozyjnych mediów.

T 211-A

przepustnica teflonowa

Przepustnica uszczelniona PTFE do chemikaliów i mediów wysoce korozyjnych.

T 212-A

przepustnica teflonowa

Dwuko?nierzowa przepustnica uszczelniona PTFE do odcinania i regulacji w przemy?le chemicznym.

T 214-A

przepustnica teflonowa

Przepustnica uszczelniona PTFE dla mediów chemicznych i wysoce korozyjnych.

T 211-C

przepustnica teflonowa

Przepustnica uszczelniona PTFE dla mediów toksycznych i wysoce korozyjnych. Wykonanie specjalne dla przemys?u chemicznego.

T 214-C

przepustnica teflonowa

Przepustnica uszczelniona PTFE typu LUG dla mediów toksycznych i wysoce korozyjnych. Wykonanie specjalne dla przemys?u chemicznego.

HP 111

przepustnice High Performance

Przepustnica high-performance typu wafer do aplikacji z wysok? temperatur? i wysokim ci?nieniem roboczym.

HP 114

przepustnice High Performance

Przepustnica high-performance typu LUG do aplikacji z wysok? temperatur? i wysokim ci?nieniem roboczym.

HP 111-E

przepustnice High Performance

Przepustnica High-performance typu wafer z dwucz??ciowym wa?em wg ANSI 150 ci?nienie/temperatura.

HP 114-E

przepustnice High Performance

Przepustnica High-performance typu LUG z dwucz??ciowym wa?em wg ANSI 150 ci?nienie/temperatura.

HP 114-C

przepustnice High Performance

Przepustnica High Performance dla przemys?u chemicznego.

HP 112

przepustnice High Performance

Dwuko?nierzowa przepustnica motylkowa o konstrukcji podwójnie ekscentrycznej. Niezawodne uszczelnienie nawet w ekstremalnych warunkach temperatury i ci?nienia.

HP 114-K3

przepustnice High Performance

Przepustnica typu LUG o konstrukcji podwójnie ekscentrycznej. Niezawodne uszczelnienie nawet w ekstremalnych warunkach temperatury i ci?nienia.

EB-SYD

nap?d pneumatyczny

Zasada szkockiego jarzma w nap?dach typu EB idealnie odpowiada charakterystyce momentów obrotowych przepustnic, redukuj?c rozmiar i zu?ycie powietrza.

EB-SYS

nap?d pneumatyczny

Zasada szkockiego jarzma w nap?dach typu EB idealnie odpowiada charakterystyce momentów obrotowych przepustnic, redukuj?c rozmiar i zu?ycie powietrza.

SC

nap?d pneumatyczny liniowy

Ta seria pneumatycznych nap?dów liniowych zosta?a przeznaczona do zasuw no?owych. Mo?liwa w 6 rozmiarach o ró?nej d?ugo?ci posuwu t?oka.

E50-E210

nap?d elektryczny

Kompaktowa seria nap?dów do otwierania/zamykania i regulacji.

System modu?owy E65-E210

nap?d elektryczny

Elektryczne nap?dy ?wier?obrotowe serii E 65 - E 210 z systemem modu?owym do regulacji.

d?wignia r?czna ze stali nierdzewnej

nap?d r?czny

D?wignia r?czna ze stali nierdzewnej. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

d?wignia r?czna aluminiowa

nap?d r?czny

D?wignia r?czna (wersja aluminiowa). Zapadka co 15°. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

D?wignia do p?ynnej regulacji

nap?d r?czny

D?wignia do p?ynnej regulacji (aluminium). Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

Przek?adnia ?limakowa z kó?kiem r?cznym

nap?d r?czny

Przek?adnia ?limakowa samohamowna. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

BE 50/BE 80

przepustnica kontenerowa

Seria przepustnic specjalnie skonstruowana do u?ytku w silosach i kontenerach.

BE 250/BE 300

przepustnica kontenerowa

Seria przepustnic specjalnie skonstruowana do u?ytku w silosach i kontenerach.

TW 80/TW 100

przepustnica motylkowa mi?dzyko?nierzowa

Te przepustnice przeznaczone s? do u?ytku w tankowcach i cysternach drogowych.

TW 150/TW 200

przepustnica motylkowa mi?dzyko?nierzowa

Te przepustnice przeznaczone s? do u?ytku w tankowcach i cysternach drogowych.

CK

przepustnica motylkowa

Przepustnica motylkowa przeznaczona do monta?u obustronnego za pomoc? obejm kablowych.

Q 011

zawór bezpieczeństwa

Przepustnice Q011 z podwójnym uszczelnieniem przeznaczone s? do izolacji/regulacji w aplikacjach powietrza ultraczystego.

QV

zawór membranowy

Zawór membranowy do u?ytku przy ?ciekach z zawarto?ci? proszków lub szlamach.

K016

przepustnica plastikowa

Przepustnica plastikowa z ko?nierzami typu gniazdo do aplikacji niskoci?nieniowych w ruroci?gach plastikowych.

FS-M

zawór wirnikowy

Zawory wirnikowe FS s? przeznaczone do bezpiecznego i sta?egoroz?adunku mediów sypkich.

TW-M

przepustnica motylkowa

Seria TW-M zapewnia lekki korpus metalowy z wk?adk? pier?cieniem ze stali nierdzewnej zamiast wk?adki elastomerowej. Zgodnie z tym wykonaniem specjalnym unika si? zmasowanego odk?adania np. granulatów. Przepustnica zamyka si? w odpowiedni sposób.

CK-M

przepustnica systemowa

Wersja z uszczelnieniem metalowym (CK-M) ma prze?wit mi?dzy korpusem a dyskiem. Seria ta jest przeznaczona do regulacji przep?ywu powietrza i aspiracji.

Cycle Lock

?luzy EBRO instalowane s? w przypadku opró?niania silosów, kontenerów czy bigbagów i dozowania. U?ywane s? tak?e w przypadku zasilania procesów produkcyjnych, jak równie? do zatrzymywania produktów podczas ich przesy?ania.

Inflas

d?u?sze ?ycie manszety

System uszczelnienia zosta? zaprojektowany dla bardzo ?ciernych i bardzo wra?liwych mediów. Dost?pny dla wszystkich przepustnic motylkowych mi?kkouszczelnionych z wymienn? manszet?.

ViDos

wibruj?cy dysk powoduje przesuwanie si? medium

Przepustnica procesowa typu wafer z wibratorem zamontowanym na dolnym wa?ku. Dysk wprawiony w wibracje linearne wprawia medium w ruch przed otwarciem si? dysku redukuj?c jego skompresowanie. Cz?stotliwo?? wibracji regulowana jest przez ci?nienie powietrza.

WB / WB 11

zasuwa no?owa do zastosowania do wody

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 12

zasuwa no?owa

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 14

zasuwa no?owa typu LUG do zastosowania do wody

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 14E

zasuwa no?owa typu LUG, korpus ze stali nierdzewnej

Zasuwa no?owa Stafsjo typ WB14E jest zasuw? odcinaj?c? typu high performance z rewelacyjnymi charakterystykami przep?ywu, oferuj?c? dwustronn? szczelno?? i odci?cie do 150 psi/10 bar. Jest odpowiednia do mediów takich jak pulpa, chemikalia, szlamy, biomasa i woda. Konstrukcja korpusu LUG umo?liwia monta? na końcu ruroci?gu.

MV

uniwersalna zasuwa no?owa

Zasuwy no?owe Stafsjo typ MV maj? szeroki wachlarz zastosowań. Zasuwa posiada nó? ze zfazowanym ostrzem które pozwala przecina? media. W pozycji zamkni?tej nó? zasuwy dociskany jest do uszczelnienia co umo?liwia szczelne odci?cie. Specjalna technika odci?cia sprawia ?e zasuwa MV jest odpowiednia zarówno do mediów p?ynnych jak i suchych takich jak pulpa,szlam, biomasa, proszki i ró?nego rodzaju odpady.

XV

zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ XV umo?liwia bezpieczne i szczelne odci?cie niezale?nie od kierunku przep?ywu. Zasuwa posiada dobre charakterystyki przep?ywu i mo?e by? u?ywana w aplikajach z pulp?, biomas?, szlamem, a wersja uszczelniona poliuretanem poszerza wachlarz zastosowań o media ?cierne.

HG

szczelna zasuwa dwukierunkowa z no?em przechodz?cym

Zasuwa no?owa Stafsjo typ?HG posiada rewelacyjne charakterystyki przep?ywu i zapewnia obustronn? szczelno??.

HP

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

HPT

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

HX

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

RKO

zasuwa no?owa do mediów ?ciernych

Zasuwa no?owa Stafsjo typ RKO jest dostosowana do wymagaj?cych mediów tak?e abrazyjnych. Okr?g?e wej?cie zasuwy i kwadratowe wyj?cie w zakresie jednej zasuwy o no?u w kszta?cie prostok?tnym i sfazowanym rancie, zapobiega zaczopowaniu i blokadom, co cz?sto stanowi problem w kombinacji z pu?apkami na ?mieci, systemami odrzutu i czyszcz?cymi.

JT

zasuwa no?owa

Ta kompletna pu?apka na ?mieci przeznaczona jest do ci??kich warunków z trudnymi i abrazyjnymi mediami. Zasuwa JT jest specjalnie skonstruowana by zminimalizowa? turbulencje, zu?ycie przez erozj?, i czopowanie przez cia?a sta?e i odpady.

D2G

zasuwa no?owa z dwoma no?ami

Zasuwa no?owa Stafsjo typ D2G jest obustronnie szczeln? zasuw? o szczelnym odci?ciu i pe?nym owiercie. Przepustnica wyposa?ona jest w dwa chromowane no?e które zamykaj? si? "do siebie", co umo?liwia ekstremalnie szybkie dzia?anie. To odci?cie wraz z charakterystykami przep?ywu sprawia ?e jest odpowiednia do mediów zanieczyszczonych lub przesy?u odpadów. Zasuwy powinny y? montowane tylko w ruroci?gach pionowych.

SLV

zasuwa no?owa do szlamów

Zasuwy no?owe Stafsjo typ SLV i SLF s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwy SLV s? w wersji LUG podczas gdy SLF jest zasuw? ko?nierzow? dla starych nierównych ruroci?gów lub aplikacjach niskoci?nieniowych.

SLF

zasuwa no?owa

Zasuwy no?owe Stafsjo typ SLV i SLF s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwy SLV s? w wersji LUG podczas gdy SLF jest zasuw? ko?nierzow? dla starych nierównych ruroci?gów lub aplikacjach niskoci?nieniowych.

SLX

wysokoci?nieniowa zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ SLH i SLX s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwa SLH jest przeznaczona do ci?nień do 20 bar/290 psi podczas gdy SLX jest przeznaczona do 50 bar/720 psi.

TV

zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ TV jest u?ywana jako zasuwa izoluj?ca dla transmitera lub czujnika na zbiorniku dla którego wa?na jest krótka d?ugo?? zabudowy.

RSK

zawór zwrotny

Uniwersalny zawór zwrotny do instalacji w poziomie lub pionie.

DC

zawór zwrotny

Podwójny zawór zwrotny dla instalacji przemys?owych i in?ynierii cywilnej.

SBU zaawansowane

monitorowanie Smart Valve

Wersja monitorowania Smart Valve przez Bluetooth. Ci?g?a kontrola g?ównych funkcji przepustnicy i nap?du.

SBU-podstawowe

skrzynka wy??czników krańcowych podstawowa

Nowa generacja skrzynek wy??czników SBU (Switch Box Unit) zosta?a zaprojektowana do bezpo?redniego monta?u na naszych nap?dach pneumatycznych (zgodnie z VDI/VDE 3845. EB4.1 - EB12.1). Dzi?ki kompaktowym rozmiarom oszcz?dzamy miejsce.

EP 100

pozycjoner analogowy

Pozycjoner analogowy EP 100 z sygna?em wej?ciowym 4..20 mA s?u?y do aktywacji jedno- lub dwustronnego dzia?ania ?wier?obrotowych nap?dów pneumatycznych. Ustawienia przekazywane s? w prosty sposób dzi?ki krańcówkom i potencjometrom. W wersji EP100-Opcja R posiada on dodatkowo wska?nik przebytej drogi. Pozycja nap?du pokazywana jest przez analogowy sygba? 4..20 mA.

EP 200

pozycjoner cyfrowy

Pozycjoner EP 200 jest sterowany przez mikroprocesor i jest przeznaczony do obs?ugi i regulacji jedno- i dwustronnego dzia?ania nap?dów pneumatycznych dzi?ki analogowemu sygna?owi 4-20 mA. Posiada najwy?sz? funkcjonalno?? najnowszych pozycjonerów tj np autostart z parametrami domy?lnymi regulacji dla ?atwej obs?ugi na instalacji.

EP 501

pozycjoner cyfrowy

Kompaktowy pozycjoner do monta?u z nap?dami rotacyjnymi i liniowymi z wy?wietlaczem cyfrowym.