Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Z 011-A

Klapky s měkkym těsněním

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka vyrobená podle normy ?SN EN 593. ?iroká ?ada standardních materiál? umo?òuje mnoho r?znych vyu?ití.

Z 011-A therm

Mezip?írubová klapka s integrovanym teploměrem

Jedine?ná ?ada klapek s?vestavěnym teploměrem umo?ńujícím kontrolu teploty média

Z 011-A Gas

Pro plynná vyu?ití

Mezip?írubová klapka ur?ená pro zemníí plyn. S?certifikací DVGW Gas.

Z 011-A voda

Pro pitnou vodu

Mezip?írubová klapka speciálně ur?ená pro vodovodní potrubí. S?certifikací DVGW Wasser.

Z 011-B

Vulkanizovaná těsnicí man?eta

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka s?vulkanizovanou těsnicí man?etou podle ?SN EN 593. K?dispozici ve verzi LUG.

Z 011-AS

Lehká hliníková verze

Lehká mezip?írubová klapka ur?ená pro pou?ití ve ve?ejnych bazénech

Z 014-A

Klapky s měkkym těsněním

P?írubová klapka typu LUG pro pou?ití na konci potrubí

Z 014-A therm

P?írubová klapka s integrovanym teploměrem

Jedine?ná ?ada klapek s?vestavěnym teploměrem umo?ńujícím kontrolu teploty média

Z 014-A Gas

P?írubová klapka pro plynná vyu?ití

P?írubová klapka ur?ená pro zemní plyn. S?certifikací DVGW Gas.

Z 014-A voda

Pro pitnou vodu

P?írubová klapka speciálně ur?ená pro vodovodní potrubí. S?certifikací DVGW Wasser.

Z 014-B

Vulkanizovaná těsnicí man?eta

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka s?vulkanizovanou těsnicí man?etou podle ?SN EN 593. K?dispozici ve verzi LUG.

Z 011-GMX

Speciální těsnění pro brusná média

Mezip?írobuvá klapka se díky speciální těsnicí man?etě hodí k pou?ití pro abrazivní média.

F 012-A

Klapky s měkkym těsněním

Klapka s?dvojitou p?írubou a?vulkanizovanou těsnicí man?etou vhodná pro náro?né pou?ití, nap?íklad v?lo?a?ství a?v??istírnách odpadních vod

F 012-A Gas

Měkotěsnící p?írubou

Klapka s?dvojitou p?írubou a?vulkanizovanou těsnicí man?etou vhodná pro náro?né pou?ití, nap?íklad v?lo?a?ství a?v??istírnách odpadních vod

F 012-K1

Klapky s měkkym těsněním

Klapka s?dvojitou p?írubou a?krátkym tělesem ur?ená pro náro?né pou?ití

F 012-K1 Gas

Měkotěsnící p?írubou

Klapka s?dvojitou p?írubou a?krátkym tělesem ur?ená pro náro?né pou?ití

Z 411-A

Klapky s měkkym těsněním

Mezip?írubová klapka se díky men?ímu vnit?nímu pr?měru hodí do potrubních systém? PE/PP.

Z 414-A

Klapky s měkkym těsněním

Centrická p?írubová klapka se díky men?ímu vnit?nímu pr?měru hodí do potrubních systém? PE/PP.

Z 611-A

Konstrukce s dělenym tělesem

Mezip?írubová klapka má dvoudílné těleso, zatímco talí? a?h?ídel jsou vyrobeny jako jeden díl.

Z 614-A

Konstrukce typu LUG s?dělenym tělesem

P?írubová klapka má dělené těleso, zatímco talí? a?h?ídel jsou vyrobeny jako jeden díl.

Z 611-C

Ur?eno pro chemicky pr?myslu.

Mezip?írubová klapka ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

Z 614-C

Klapky s měkkym těsněním

P?írubová klapka ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

Z 611-K

Klapky s měkkym těsněním

Mezip?írubová klapa s?dělenym tělesem z?nerezové oceli ur?ená pro potraviná?sky a?nápojovy pr?myslu

Z 614-K

Klapka s?dělenym tělesem

Klapka s?dělenym tělesem z?nerezové oceli ur?ená pro potraviná?sky a?nápojovy pr?myslu.

M015-A

Motylková klapka se st?ední p?írubou

Motylková klapka se st?ední p?írubou umo?òuje jednostranné upevnění trubky. Díky mnoha dostupnym materiál?m se tato klapka hodí pro celou ?adu vyu?ití.

Z 014-WN

Klapka s?dílenskou normou

Tato série klapek má úplnou p?írubu, co? umo?òuje nekone?né těsnění pomocí protip?írub. Lze se tak vyhnout problematickym změnám velikosti.

Z 011-S

Lehká hliníková

Tato lehká mezip?írubová je speciálně ur?ena pro úpravny vody ve ve?ejnych bazénech.

T 211-A

Teflonové klapky

Mezip?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro chemikálie a?silně korozivní média

T 212-A

Teflonové klapky

Klapka dvojp?írubová s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

T 214-A

Teflonové klapky

P?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro chemikálie a?silně korozivní média

T 211-C

Teflonové klapky

Mezip?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro toxická a?silně korozivní média. Speciálně ur?eno pro chemicky pr?myslu

T 214-C

Teflonové klapky

P?irubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro toxická a?silně korozivní média. Speciálně ur?eno pro chemicky pr?myslu

HP 111

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická me?ip?írubová klapka vhodná pro pou?ití za vysokych tlak? a?teplot

HP 114

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická p?írubová klapka typu LUG vhodná pro pou?ití za vysokych tlak? a?teplot

HP 111-E

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická me?ip?írubová klapka typu s?dvojdílnou h?ídelí a?uvedením tlaku/teploty podle ANSI 150

HP 114-E

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická p?írubováklapka typu LUG s?dvojdílnou h?ídelí a?uvedením tlaku/teploty podle ANSI 150

HP 114-C

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická klapka pro chemicky pr?myslu

HP 112

Vysokoparametrické klapky

Dvojp?írubová mezip?írubová klapka s?dvojitou excentricitou. Spolehlivě těsní i?p?i extrémních teplotách a?tlacích.

HP 114-K3

Vysokoparametrické klapky

P?írubová klapka typu LUG s?dvojitou excentricitou. Spolehlivě těsní i?p?i extrémních teplotách a?tlacích.

EB-SYD

Pneumatické pohony

Ovládací pohony EB vyu?ívají principu klikového h?ídele. Díky tomu se p?esně p?izp?sobí charakteristice to?ivého momentu klapky a?mají men?í velikost a?spot?ebu vzduchu.

EB-SYS

Pneumatické pohony

Ovládací pohony EB vyu?ívají principu klikového h?ídele. Díky tomu se p?esně p?izp?sobí charakteristice to?ivého momentu klapky a?mají men?í velikost a?spot?ebu vzduchu.

E50-E210

Elektrické pohony

Série kompaktních elektropohon? pro otevírání, uzavírání a??ízení

Modular System E65-E210

Elektrické pohony

Série ?tvrtotá?kovych elektropohon? E65 – E210 s?modulárním systémem je ur?ena k?automatizaci ?ídicích klapek.

BE 50/BE 80

Klapka pro nádr?e a zásobníky

?ada klapek ur?ená speciálně pro zásobníky a?nádr?e

BE 250/BE 300

Klapka pro nádr?e a zásobníky

?ada klapek ur?ená speciálně pro zásobníky a?nádr?e

TW 80/TW 100

Klapka pro automobilové cisterny

Tyto klapky jsou ur?eny pro pou?ití v?lodních i?silni?ních cisternách.

TW 150/TW 200

Klapka pro automobilové cisterny

Tyto klapky jsou ur?eny pro pou?ití v?lodních i?silni?ních cisternách.

CK

Klapka pro tenkostenné potrubní systémy

Motylková klapka s?oběma konci vhodnymi pro upínací krou?ky

Q 011

Bezpecnostní klapka

Klapky Q011 s?dvojitym těsněním jsou ur?eny k?izolaci a?ovládání v?provozech vy?adujících velkou ?istotu vzduchu.

QV

Rukávovy ventil

Rukávovy ventil ur?eny k?pou?ití v??istírnách odpadních vod a?odkali?tích

K016

Plastová klapka

Plastová klapka s?nátrubky ur?ená pro pou?ití v?nízkotlakém plastovém potrubí

FS-M

Lopatkovy uzáver

?ada lopatkovych klapek FS je ur?ena k?bezpe?nému a?souvislému vypou?tění rychle proudících produkt? ve velkovyrobě.

TW-M

Klapka pro automobilové cisterny

?ada TW-M má lehké kovové těleso s?kruhovou vlo?kou z?nerezové oceli namísto těsnění z?elastomeru. Díky její speciální konstrukci nedochází k?ucpávání nap?íklad p?i transportu granulovanych médií. Klapka se v?dy správně uzav?e.

CK-M

Klapka pro tenkostenné potrubní systémy

Klpaka pro tenkostěnné systémy (CK-M) obsahuje vzduchovy prostor mezi talí?em a?tělesem. Klapky z?této ?ady se vyborně hodí k??ízení pr?toku vzduchu a?nasávání.

Cycle Lock

Armatura s plnou prírubou

Cyklické zámky EBRO se montují do míst vypou?tění a?dávkování prá?kovych médií ze zásobník?, vstupních nádob a?pytl? BigBag. Pou?ívají se i?k?plnění ve vyrobních procesech a?k?inertizaci produkt? během transportu.

Inflas

Malé opot?ebení díky nafukovací těsnicí man?etě

Tento těsnicí systém je ur?en pro pou?ití s?vysoce abrazivními nebo velmi citlivymi médii. Dodává se pro v?echny odolné těsněné motylkové klapky s?vyměnnou těsnicí man?etou.

ViDos

Klapka s vibracním diskem

Mezip?írubová klapka s?vibrátorem na spodní h?ídeli Talí? je p?ed otev?ením uveden do lineárních vibrací, které udr?ují produkt v?pohybu a?sni?ují kompresi. Frekvence je ?ízena tlakem vzduchu.

WB / WB 11

Meziprírubové ?oupátko

No?ové ?oupátko WB bylo navr?eno a?je vyrobeno, kontrolováno a?testováno podle evropské Směrnice o?tlakovych za?ízeních (PED 97/23/EK) v?kategorii II, modul A1, a?je tedy ozna?eno symbolem CE.

WB 12

?oupátko s dvojitou prírubou

Oboustranně těsnicí ?oupátko s?úplnym vrtáním a?integrovanym těsněním p?íruby ur?ené pro média s?velkym podílem pevnych látek

WB 14

P?írubové ?oupátko

WB14 je oboustranně těsnicí ?oupátko a?do potrubního systému jej tedy lze namontovat nezávisle na směru pohybu tlakového média. Design ?oupátkového tělesa je typu lug a obsahuje integrovaná těsnění p?írub, proto je jeho montá? snadná a?lze jej upevnit i?na konec potrubí.

WB 14E

Nerezové no?ové ?oupátko typu LUG

No?ové ?oupátko Stafsj? WB14E je vykonné uzavírací ?oupátko s?vybornou charakteristikou pr?toku. Obousměrné uzav?ení s?nulovym pr?sakem zaji??uje a? do tlaku 150?psi / 10?bar?.

MV

Mezip?írubové ?oupátko

Jednostranně těsnicí no?ové ?oupátko pou?itelné v?mnoha oborech.

XV

Oboustranné mezip?írubové ?oupátko

Oboustranně těsnicí no?ové ?oupátko pro tekutá média

HG

Obousměrné těsné no?ové ?oupátko s?pr?chozí deskou

No?ová ?oupátka Stafsj? HG mají vybornou pr?tokovou charakteristiku a?zaji??ují obousměrné perfektní utěsnění.?

HP

No?ové ?oupátko pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

HPT

No?ová ?oupátka pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

HX

No?ová ?oupátka pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

RKO

No?ové ?oupátko pro abrazivní média

No?ové ?oupátko Stafsj? RKO je spolehlivé a?zvlá?tě se hodí pro náro?ná odpadní a?jiná abrazivní média.

JT

No?ové ?oupátko

Tento kompletní zachycova? odpad? je ur?en pro velmi obtí?né provozní podmínky p?i práci s?náro?nymi a?abrazivními médii.?

D2G

No?ové ?oupátko se dvěma deskami

No?ové ?oupátko Stafsj? D2G je obousměrny těsny ventil s?úplnym vrtáním.

SLV

No?ové ?oupátko pro abrazivní kaly

No?ová ?oupátka Stafsj? SLV a?SLF se zvlá?tě hodí pro abrazivní a?náro?né kaly v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLF

No?ové ?oupátko

No?ová ?oupátka Stafsj? SLV a?SLF se zvlá?tě hodí pro abrazivní a?náro?né kaly v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLX

No?ové ?oupátko

No?ová ?oupátka Stafsj? SLX jsou ur?ena pro nejnáro?něj?í pou?ití p?i p?enosu kal? za vysokych tlak? v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

TV

No?ové ?oupátko

No?ové ?oupátko Stafsj? TV se pou?ívá jako izola?ní ventil ve sníma?ích nebo senzorech v?nádobách, kde je t?eba malá tlou??ka ventilu.

RSK

Zpětná klapka

Univerzálně pou?itelná zpětná klapka pro svislou i?vodorovnou montá?

DC

Zpětná klapka

Dvouk?ídlá zpětná klapka pro pr?mysluové závody a?in?enyrské stavby

SBU-Basic

SBU-Basic

Spínací sk?í?ka SBU nové generace je ur?ena k p?ímému upevnění na pneumatické ovládací prvky (podle VDI/VDE 3845). EB4.1 – EB12.1). Díky kompaktnímu designu je omezeno riziko chyb a vyrobní objem.

EP 100

Elektropneupaticky pozicionér

Analogovy pozicionér EP?100 s?vstupním signálem 4–20?mA slou?í ke spínání jedno- a?dvoj?innych pneumatickych ?tvrtotá?kovych ovládacích prvk?. Ovládá se jednodu?e pomocí p?epína?? a?potenciometr?. Ve verzi EP100-Option R obsahuje i?ukazatel pohybu. Poloha ovládacího prvku je indikována analogovym signálem 4–20?mA.

EP 200

Elektropneupaticky pozicionér

Pozicionér EP?200 je ?ízen mikroprocesorem a?je ur?en ke spínání a??ízení jedno- a?dvoj?innych pneumatickych ovládacích prvk? prost?ednictvím analogového signálu 4–20?mA. Je vybaven pokro?ilymi funkcemi moderních regulátor? polohy, nap?íklad automatickym spu?těním umo?ńujícím zji?tění ?ídicích parametr? a?snadny provoz na pracovi?ti.

EP 501

Elektropneupaticky pozicionér

Kompaktní pozicionér s?digitálním displejem ur?eny pro montá? k?oto?nym a?lineárním ovládacím prvk?m