Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Vysokoparametrické klapky

Vysoké provozní tlaky a extrémní teploty – v?ude tam, kde jiné armatury nará?ejí na své fyzikální hranice, je tato konstruk?ní ?ada optimálním ?e?ením. Dvojité excentrické ulo?ení disku klapky, kvalitní materiály a vynikající zpracování zaji??ují bezpe?nost i p?i extrémních podmínkách pou?ití. R?zné těsnicí systémy umo?ńují optimální ?e?ení pro p?íslu?nou oblasti pou?ití.

HP 111

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická me?ip?írubová klapka vhodná pro pou?ití za vysokych tlak? a?teplot

HP 114

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická p?írubová klapka typu LUG vhodná pro pou?ití za vysokych tlak? a?teplot

HP 111-E

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická me?ip?írubová klapka typu s?dvojdílnou h?ídelí a?uvedením tlaku/teploty podle ANSI 150

HP 114-E

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická p?írubováklapka typu LUG s?dvojdílnou h?ídelí a?uvedením tlaku/teploty podle ANSI 150

HP 114-C

Vysokoparametrické klapky

Vysokoparametrická klapka pro chemicky pr?myslu

HP 112

Vysokoparametrické klapky

Dvojp?írubová mezip?írubová klapka s?dvojitou excentricitou. Spolehlivě těsní i?p?i extrémních teplotách a?tlacích.

HP 114-K3

Vysokoparametrické klapky

P?írubová klapka typu LUG s?dvojitou excentricitou. Spolehlivě těsní i?p?i extrémních teplotách a?tlacích.