Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Teflonové klapky

Teflonové uzavírací a regula?ní klapky jsou ur?eny pro pou?ití v chemicky agresivních louzích a kyselinách. Pota?ení ?istym (virginálním) PTFE v tlou??ce minimálně 3 mm zaji??uje optimální odolnost proti permeaci. Ve spojení s dvojitym utěsněním h?ídele poskytuje tato konstruk?ní ?ada maximální provozní bezpe?nost, rovně? u korozivních a toxickych médií.

T 211-A

Teflonové klapky

Mezip?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro chemikálie a?silně korozivní média

T 212-A

Teflonové klapky

Klapka dvojp?írubová s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

T 214-A

Teflonové klapky

P?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro chemikálie a?silně korozivní média

T 211-C

Teflonové klapky

Mezip?írubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro toxická a?silně korozivní média. Speciálně ur?eno pro chemicky pr?myslu

T 214-C

Teflonové klapky

P?irubová klapka s?těsnicí man?etou z?PTFE ur?ená pro toxická a?silně korozivní média. Speciálně ur?eno pro chemicky pr?myslu