Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

No?ová ?oupatka

Silně zne?i?těná a vláknitá média, která se vyskytují v úpravnách odpadních vod, bioplynovych stanicích nebo papírenském pr?myslu – to je oblast pou?ití deskovych ?oupátek. Tam, kde uzavírací klapky nará?ejí na hranice svych mechanickych a fyzickych mo?ností, p?icházejí na ?adu kvalitní ?oupátka. Tyto robustní armatury se vyrábějí v sesterské spole?nosti Stafsj? ve ?védsku.

WB / WB 11

Meziprírubové ?oupátko

No?ové ?oupátko WB bylo navr?eno a?je vyrobeno, kontrolováno a?testováno podle evropské Směrnice o?tlakovych za?ízeních (PED 97/23/EK) v?kategorii II, modul A1, a?je tedy ozna?eno symbolem CE.

WB 12

?oupátko s dvojitou prírubou

Oboustranně těsnicí ?oupátko s?úplnym vrtáním a?integrovanym těsněním p?íruby ur?ené pro média s?velkym podílem pevnych látek

WB 14

P?írubové ?oupátko

WB14 je oboustranně těsnicí ?oupátko a?do potrubního systému jej tedy lze namontovat nezávisle na směru pohybu tlakového média. Design ?oupátkového tělesa je typu lug a obsahuje integrovaná těsnění p?írub, proto je jeho montá? snadná a?lze jej upevnit i?na konec potrubí.

WB 14E

Nerezové no?ové ?oupátko typu LUG

No?ové ?oupátko Stafsj? WB14E je vykonné uzavírací ?oupátko s?vybornou charakteristikou pr?toku. Obousměrné uzav?ení s?nulovym pr?sakem zaji??uje a? do tlaku 150?psi / 10?bar?.

MV

Mezip?írubové ?oupátko

Jednostranně těsnicí no?ové ?oupátko pou?itelné v?mnoha oborech.

XV

Oboustranné mezip?írubové ?oupátko

Oboustranně těsnicí no?ové ?oupátko pro tekutá média

HG

Obousměrné těsné no?ové ?oupátko s?pr?chozí deskou

No?ová ?oupátka Stafsj? HG mají vybornou pr?tokovou charakteristiku a?zaji??ují obousměrné perfektní utěsnění.?

HP

No?ové ?oupátko pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

HPT

No?ová ?oupátka pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

HX

No?ová ?oupátka pro vysokotlaké pou?ití

Vysokotlaká no?ová ?oupátka Stafsj? HP, HPT a?HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrnym tlak?m.

RKO

No?ové ?oupátko pro abrazivní média

No?ové ?oupátko Stafsj? RKO je spolehlivé a?zvlá?tě se hodí pro náro?ná odpadní a?jiná abrazivní média.

JT

No?ové ?oupátko

Tento kompletní zachycova? odpad? je ur?en pro velmi obtí?né provozní podmínky p?i práci s?náro?nymi a?abrazivními médii.?

D2G

No?ové ?oupátko se dvěma deskami

No?ové ?oupátko Stafsj? D2G je obousměrny těsny ventil s?úplnym vrtáním.

SLV

No?ové ?oupátko pro abrazivní kaly

No?ová ?oupátka Stafsj? SLV a?SLF se zvlá?tě hodí pro abrazivní a?náro?né kaly v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLF

No?ové ?oupátko

No?ová ?oupátka Stafsj? SLV a?SLF se zvlá?tě hodí pro abrazivní a?náro?né kaly v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLX

No?ové ?oupátko

No?ová ?oupátka Stafsj? SLX jsou ur?ena pro nejnáro?něj?í pou?ití p?i p?enosu kal? za vysokych tlak? v?p?ípadech, kdy je pot?eba provozní spolehlivost a?zároveò nízké náklady na provozní cykly.

TV

No?ové ?oupátko

No?ové ?oupátko Stafsj? TV se pou?ívá jako izola?ní ventil ve sníma?ích nebo senzorech v?nádobách, kde je t?eba malá tlou??ka ventilu.