Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Klapky s měkkym těsněním

Centricky ulo?ené uzavírací a regula?ní klapky s měkkym těsněním jsou díky svému konstruk?ním typu a materiálové rozmanitosti témě? univerzálně pou?itelné. Vodní, prá?kové nebo plynné – nabízíme ?irokou paletu materiálù pro optimální ?e?ení jednotlivych p?ípadù.

Z 011-A

Klapky s měkkym těsněním

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka vyrobená podle normy ?SN EN 593. ?iroká ?ada standardních materiál? umo?òuje mnoho r?znych vyu?ití.

Z 011-A therm

Mezip?írubová klapka s integrovanym teploměrem

Jedine?ná ?ada klapek s?vestavěnym teploměrem umo?ńujícím kontrolu teploty média

Z 011-A Gas

Pro plynná vyu?ití

Mezip?írubová klapka ur?ená pro zemníí plyn. S?certifikací DVGW Gas.

Z 011-A voda

Pro pitnou vodu

Mezip?írubová klapka speciálně ur?ená pro vodovodní potrubí. S?certifikací DVGW Wasser.

Z 011-B

Vulkanizovaná těsnicí man?eta

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka s?vulkanizovanou těsnicí man?etou podle ?SN EN 593. K?dispozici ve verzi LUG.

Z 011-AS

Lehká hliníková verze

Lehká mezip?írubová klapka ur?ená pro pou?ití ve ve?ejnych bazénech

Z 014-A

Klapky s měkkym těsněním

P?írubová klapka typu LUG pro pou?ití na konci potrubí

Z 014-A therm

P?írubová klapka s integrovanym teploměrem

Jedine?ná ?ada klapek s?vestavěnym teploměrem umo?ńujícím kontrolu teploty média

Z 014-A Gas

P?írubová klapka pro plynná vyu?ití

P?írubová klapka ur?ená pro zemní plyn. S?certifikací DVGW Gas.

Z 014-A voda

Pro pitnou vodu

P?írubová klapka speciálně ur?ená pro vodovodní potrubí. S?certifikací DVGW Wasser.

Z 014-B

Vulkanizovaná těsnicí man?eta

Univerzálně pou?itelná mezip?írubová klapka s?vulkanizovanou těsnicí man?etou podle ?SN EN 593. K?dispozici ve verzi LUG.

Z 011-GMX

Speciální těsnění pro brusná média

Mezip?írobuvá klapka se díky speciální těsnicí man?etě hodí k pou?ití pro abrazivní média.

F 012-A

Klapky s měkkym těsněním

Klapka s?dvojitou p?írubou a?vulkanizovanou těsnicí man?etou vhodná pro náro?né pou?ití, nap?íklad v?lo?a?ství a?v??istírnách odpadních vod

F 012-A Gas

Měkotěsnící p?írubou

Klapka s?dvojitou p?írubou a?vulkanizovanou těsnicí man?etou vhodná pro náro?né pou?ití, nap?íklad v?lo?a?ství a?v??istírnách odpadních vod

F 012-K1

Klapky s měkkym těsněním

Klapka s?dvojitou p?írubou a?krátkym tělesem ur?ená pro náro?né pou?ití

F 012-K1 Gas

Měkotěsnící p?írubou

Klapka s?dvojitou p?írubou a?krátkym tělesem ur?ená pro náro?né pou?ití

Z 411-A

Klapky s měkkym těsněním

Mezip?írubová klapka se díky men?ímu vnit?nímu pr?měru hodí do potrubních systém? PE/PP.

Z 414-A

Klapky s měkkym těsněním

Centrická p?írubová klapka se díky men?ímu vnit?nímu pr?měru hodí do potrubních systém? PE/PP.

Z 611-A

Konstrukce s dělenym tělesem

Mezip?írubová klapka má dvoudílné těleso, zatímco talí? a?h?ídel jsou vyrobeny jako jeden díl.

Z 614-A

Konstrukce typu LUG s?dělenym tělesem

P?írubová klapka má dělené těleso, zatímco talí? a?h?ídel jsou vyrobeny jako jeden díl.

Z 611-C

Ur?eno pro chemicky pr?myslu.

Mezip?írubová klapka ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

Z 614-C

Klapky s měkkym těsněním

P?írubová klapka ur?ená pro uzavírání a??ízení pr?toku v?chemickém pr?myslu

Z 611-K

Klapky s měkkym těsněním

Mezip?írubová klapa s?dělenym tělesem z?nerezové oceli ur?ená pro potraviná?sky a?nápojovy pr?myslu

Z 614-K

Klapka s?dělenym tělesem

Klapka s?dělenym tělesem z?nerezové oceli ur?ená pro potraviná?sky a?nápojovy pr?myslu.

M015-A

Motylková klapka se st?ední p?írubou

Motylková klapka se st?ední p?írubou umo?òuje jednostranné upevnění trubky. Díky mnoha dostupnym materiál?m se tato klapka hodí pro celou ?adu vyu?ití.

Z 014-WN

Klapka s?dílenskou normou

Tato série klapek má úplnou p?írubu, co? umo?òuje nekone?né těsnění pomocí protip?írub. Lze se tak vyhnout problematickym změnám velikosti.

Z 011-S

Lehká hliníková

Tato lehká mezip?írubová je speciálně ur?ena pro úpravny vody ve ve?ejnych bazénech.