Produkty


Díky na?emu ?irokému sortimentu pr?myslovych armatur, pohon? a automatiza?ní techniky, nabízíme zákazník?m ?e?ení ?itá na míru pro témě? ka?dy jednotlivy p?ípad. Vyrábíme na?e vlastní pohony, a proto mohou byt armatury vybaveny v?dy nejhodněj?ím pohonem. Vyborné vyvá?ení obou komponent? k sobě navzájem je zaji?těno, ?e sni?uje po?adavky na energii.

Sériová vyroba je ná? spole?ny podnik – vyvojové ?e?ení pro specifické aplikace je na?e nad?ení. Tam, kde standardní armatury nesplňují po?adavky, úzce spolupracujeme s na?imi zákazníky na vhodném ?e?ení. Roz?í?ili jsme produktovou ?adu o no?ová ?oupátka na?í dce?iné spole?nosti Stafsj? Valves AB ve ?védsku.

Klapky pro speciální aplikace

Sériová vyroba je na?í p?edností – vyvoj ?e?ení pro speciální pou?ití je na?í prioritou. Ji? více ne? 40 let vytvá?íme v úzké spolupráci s na?imi zákazníky ?e?

BE 50/BE 80

Klapka pro nádr?e a zásobníky

?ada klapek ur?ená speciálně pro zásobníky a?nádr?e

BE 250/BE 300

Klapka pro nádr?e a zásobníky

?ada klapek ur?ená speciálně pro zásobníky a?nádr?e

TW 80/TW 100

Klapka pro automobilové cisterny

Tyto klapky jsou ur?eny pro pou?ití v?lodních i?silni?ních cisternách.

TW 150/TW 200

Klapka pro automobilové cisterny

Tyto klapky jsou ur?eny pro pou?ití v?lodních i?silni?ních cisternách.

CK

Klapka pro tenkostenné potrubní systémy

Motylková klapka s?oběma konci vhodnymi pro upínací krou?ky

Q 011

Bezpecnostní klapka

Klapky Q011 s?dvojitym těsněním jsou ur?eny k?izolaci a?ovládání v?provozech vy?adujících velkou ?istotu vzduchu.

QV

Rukávovy ventil

Rukávovy ventil ur?eny k?pou?ití v??istírnách odpadních vod a?odkali?tích

K016

Plastová klapka

Plastová klapka s?nátrubky ur?ená pro pou?ití v?nízkotlakém plastovém potrubí

FS-M

Lopatkovy uzáver

?ada lopatkovych klapek FS je ur?ena k?bezpe?nému a?souvislému vypou?tění rychle proudících produkt? ve velkovyrobě.

TW-M

Klapka pro automobilové cisterny

?ada TW-M má lehké kovové těleso s?kruhovou vlo?kou z?nerezové oceli namísto těsnění z?elastomeru. Díky její speciální konstrukci nedochází k?ucpávání nap?íklad p?i transportu granulovanych médií. Klapka se v?dy správně uzav?e.

CK-M

Klapka pro tenkostenné potrubní systémy

Klpaka pro tenkostěnné systémy (CK-M) obsahuje vzduchovy prostor mezi talí?em a?tělesem. Klapky z?této ?ady se vyborně hodí k??ízení pr?toku vzduchu a?nasávání.

Cycle Lock

Armatura s plnou prírubou

Cyklické zámky EBRO se montují do míst vypou?tění a?dávkování prá?kovych médií ze zásobník?, vstupních nádob a?pytl? BigBag. Pou?ívají se i?k?plnění ve vyrobních procesech a?k?inertizaci produkt? během transportu.

Inflas

Malé opot?ebení díky nafukovací těsnicí man?etě

Tento těsnicí systém je ur?en pro pou?ití s?vysoce abrazivními nebo velmi citlivymi médii. Dodává se pro v?echny odolné těsněné motylkové klapky s?vyměnnou těsnicí man?etou.

ViDos

Klapka s vibracním diskem

Mezip?írubová klapka s?vibrátorem na spodní h?ídeli Talí? je p?ed otev?ením uveden do lineárních vibrací, které udr?ují produkt v?pohybu a?sni?ují kompresi. Frekvence je ?ízena tlakem vzduchu.