Zahrani?ní styky

Na?e mezinárodní obchodní sí? s 6 vyrobními místy, 24 vlastních pobo?ek a Celosvětová sí? vybranych zástupc? nabízí mo?nost najít p?íslu?nou kontaktní osobu v místním jazyce.

V rozevírací nabídce vyberte zemi a ode?lete svá p?ání, ?ádosti nebo jiné po?adavky p?ímo do p?íslu?né pobo?ky klepnutím na odkaz zaznamenat kontakt.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Br?er GmbH

Karlstr. 8
D-58135 Hagen

Tel.:  +49 (0) 2331 / 904-0
Fax:  +49 (0) 2331 / 904 - 111
E-mail:  [email protected]

(Povinné pole) Povinné informace podle ?lánku 13 GDPR P?i prvním kontaktu Vám podle ?l. 12, 13 GDPR musíme sdělit následující povinné informace ohledně ochrany osobních údaj?: Pokud nás kontaktujete prost?ednictvím e-mailu, zpracujeme Va?e osobní údaje pouze v p?ípadě, ?e pro jejich zpracování existuje oprávněny zájem (?l. 6 odst. 1 písm. f GDPR), se zpracováním údaj? jste vyslovili souhlas (?l. 6 odst. 1 písm. a GDPR), jejich zpracování je nezbytné pro navázání, zd?vodnění, vytvo?ení obsahové podoby nebo změnu právního vztahu mezi Vámi a námi (?l. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo je zpracování povoleno jinou právní normou. Va?e osobní údaje z?stanou u nás, dokud nás nepo?ádáte o jejich vymaz, neodvoláte sv?j souhlas s jejich ulo?ením nebo neodpadne d?vod pro jejich ulo?ení (nap?. po vy?ízení Va?í ?ádosti). Povinná zákonná ustanovení – p?edev?ím daňověprávní a obchodněprávní lh?ty pro uchovávání údaj? – z?stávají beze změny. Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o p?vodu, p?íjemci a ú?elu pou?ití svych ulo?enych osobních údaj?. Kromě toho máte právo na vznesení námitky, na p?enositelnost údaj? a právo podat stí?nost u p?íslu?ného orgánu dohledu. Dále m??ete po?adovat opravu, vymaz a za ur?itych okolností omezení zpracování svych osobních údaj?. Podrobnosti zjistíte v na?em prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.